Afwezigheden

Kleuters:
 
Wanneer uw kind, door ziekte of door andere omstandigheden, niet op school kan aanwezig zijn, gelieve dit te melden door middel van een telefoontje, een briefje of via het heen-en-weerschriftje.
           
Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen geldt dezelfde regeling als in het lager onderwijs.
 
Lager onderwijs:
 
De leerlingen zijn leerplichtig vanaf de leeftijd van zes jaar.
Gewettigde afwezigheden zijn afwezigheden wegens ziekte gestaafd door een briefje van de ouders (maximaal vier keer per schooljaar) of een doktersattest.
Van rechtswege gewettigde afwezigheden en afwezigheden waarvoor het akkoord van de directie vereist is, horen er ook bij.
Ongewettigde afwezigheden zijn afwezigheden die in de hierboven opsomming niet voorkomen.
 
Meer info hierover lees je in het schoolreglement!